INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - sporządzanie i aktualizacje

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowegow naszym wykonaniu:

(opracowana treść + część graficzna + plany ewakuacji w formacie A3 (opcjonalnie)

 1. Opracowana jest zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2010 r.)

 2. Zawiera plany graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ewakuacji

 3. Zawiera dodatkowe plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach (opcjonalnie).

Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim:

- drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych

- rozmieszczenie , przycisków sygnalizacji pożarowej i innych

- lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku

- miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako „TU JESTEŚ” 

 1. Spełnia wszystkie wytyczne Państwowej Straży Pożarnej.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem niezbędnym podczas normalnej eksploatacji obiektu wymaganym zarówno przez Państwową Straż Pożarną jak również przez firmy ubezpieczeniowe (jako spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

  

HYDRANTY - badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

 


1. Po zakończonych pomiarach przygotowujemy dokumentację zgodną z PN-EN – protokół badania wydajności i ciśnienia.

2. Nasze urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz dopuszczenia CNBOP,

Kiedy należy wykonać badania hydrantów?

1. Badania hydrantów wykonuje się co roku w budynkach, w których się one znajdują. Po pierwsze dlatego, że wymagają tego aktualne przepisy przeciwpożarowe i niezbędnę jest to do utrzymania ubezpieczenia budynku, ale również dlatego, że instalacja ulega zaśniedzaniu i brak corocznego uruchamiania może po pewnym czasie spowodować jej niesprawność, a co za tym idzie kosztowne remonty.
2. Pomiary hydrantów wykonuje się po wykonaniu nowej instalacji w celu sprawdzenia czy posiada odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności określone w PN-EN. Protokół z takiego badania jest niezbędny podczas odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną.

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbiorów budynków

  

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

 

Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami.

zakres pracy:

- Podczas badania każdy wąż zostaje napełniony wodą.

- Następnie ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze).

Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania.

Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej

Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka” potwierdzająca wykonanie w/w czynności.

  

GAŚNICE (przeglądy i konserwacje)

 

Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.

Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co  najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat lub 7 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.

Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.

  

Impregnacje ogniochronne drewna i tkanin

 

Wszystkie elementy wystroju wnętrz (dywany, wykładziny, boazeria itd.) na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach, w których może jednocześnie przebywać ponad 50 osób muszą być materiałami niepalnymi. Te elementy które nie mają atestów niepalności od producenta należy zaimpregnować odpowiednimi środkami. Taką impregnację powinny wykonywać osoby uprawnione, które odpowiednio dobiorą rodzaj i ilość środka to potrzeb impregnacji, a po wykonaniu prac wystawią odpowiedni protokół.

  

SZKOLENIA ppoż.

 

Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.

 1. Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej prowadzone są przez inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 2. Prowadzimy szkolenia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (na życzenie klienta).

 3.  Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Dlaczego my ?

1. Szkolenia w naszym wykonaniu są ciekawe, wzbogacone o filmiki.
2. Staramy się wpłynąć na świadomość zagrożenia omawiając prawdziwe zdarzenia.

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, między innymi poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz zaznajomienia z nimi pracowników (np. w formie szkolenia) – art. 4. ust. 1. pkt 4a) i 5) ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Ilość godzin przewidziana na szkolenie – 2 godziny.

Po przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego zostają wystawione zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika..

  

KONTROLA budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

 

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez specjalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

 1. stan porzadku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,

 2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,

 3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjncyh,

 4. warunki ewakuacji,

 5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

 6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,

 7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,

 8. kompletność dokumentacji.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

  

Stały nadzór ppoż. w obiekcie

 

Od momentu zawarcia umowy INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

W skład nadzoru wchodzi:

- kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,

- prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,

- przeglądy gaśnic i badania hydrantów,

- opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.

- sporzadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

- doradztwo,

- pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

  

Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie ewakuacyjne i sprzętu przeciwpożarowego.

 

Na życzenie klienta dostarczamy i montujemy podręczny sprzet gaśniczy jak również dokonujemy oznakowania budynku znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.

Oznakowanie obiektu Trzeba pamiętać, że każdy obiekt powinien być oznakowany znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z polskimi normami. Z każdego miejsca w którym może przebywać człowiek powinno być jasno pokazane w którym kierunku ma się udać w razie ewakuacji. Umiejscowienie podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń przeciwpożarowych oraz główny wyłącznik prądu i główny kurek gazu również powinny być dokładnie oznakowane.

  

ZABEZPIECZENIE IMPREZ

 

Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą sukcesu każdej imprezy masowej, dlatego proponujemy Państwu kompleksową ochronę przeciwpożarową. Nasi specjaliści zorganizują dla Państwa zabezpieczenie przeciwpożarowe każdej imprezy masowej i nie tylko.

Pomozemy Państwu dokonać trafnego wyboru odnośnie stworzenia planu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Następnie dołozymy starań, aby pomóc w skompletowaniu dokumentów żądanych przez miejscową jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Dla współpracujących z nami Organizatorów imprezy gwarantujemy doradztwo w zakresie przeciwpożarowym. Odpowiedni sprzęt gaśniczy, profesjonaliści czuwający nad przebiegiem imprezy, nowoczesna flota specjalistycznych pojazdów strażackich - to wszystko pozwala nam przygotować zespoły, które są cały czas w pełnej gotowości do podjęcia interwencji w przypadku pojawienia sie zagrożenia pożarowego.

Organizujemy:

 • Zabezpieczenie ppoż imprez masowych

 • Zabezpieczenie ppoż imprez okolicznościowych

 • Zabezpieczenie ppoż bankietów

 • Zabezpieczenie ppoż planów filmowych

Zapewniamy:

 • Analizę terenu

 • Stworzenie planu zabezpieczenia przeciwpożarowego PPOŻ

 • Poprowadzenie ewakuacji

 • Podjęcie działań gaśniczych

 • Zabezpieczenie i neutralizację ewentualnych zagrożeń;

 • Profesjonalny transport

 • Wyposażenie w sprzęt gaśniczy

 • Stały nadzór nad przebiegiem imprezy zarówno poprzez nasze samochody strażackie jak i patrole

  

Wycena

 

1. Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy podać następujące informacje:

 • Ilość kondygnacji budynku.

 • Ilość klatek schodowych.

 • Powierzchnia budynku (mniej więcej).

 • Przeznaczenie obiektu (biurowy, magazynowy, produkcja, itp.).

 • W jakim mieście zlokalizowany jest obiekt.

 • Czy obiekt posiada plany graficzne.

2. Aby wycenić koszt przeglądu sprzętu i urządzeń ppoż. prosimy podać:

 • Ilość sprzętu (ilość gaśnic, hydrantów, klap oddymiających, innych elementów systemów itp.)

 • W jakim mieście zlokalizowany jest obiekt.

3. Aby wycenić koszt zakupu i montażu sprzętu ppoż. prosimy podać:

 • Rodzaj sprzętu (rodzaj i wielkość gaśnicy, rodzaj hydrantu, itp.)

Informacje prosimy przesłać na maila jan-poz@o2.pl lub podać telefonicznie pod numerem 607-682-323.

Na podstawie podanych informacji przygotowujemy ofertę.