Nasza firma realizuje szereg usług związanych z ochroną przeciwpożarową m.in.:

 • Konserwacja i naprawa gaśnic.

 • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży.

 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 • Audyty, stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 • Informacja na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych.

 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

 • Oceny zagrożenia wybuchem, szacowanie ryzyka i skutków wybuchu.

 • Sporządzanie „Dokumentów Zabezpieczenia Przed wybuchem”.

 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

 • zabezpieczenie imprez masowych i nie tylko.

 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

 • Zabezpieczanie ppoż. przejść i przepustów instalacyjnych.

 • Zabezpieczanie ognioochronne drewna.

 • Zabezpieczanie ognioochronne tkanin.

 • Montaż drzwi przeciwpożarowych.

 • Przeglądy klap dymowych i urządzeń oddymiających.

 • Przeglądy instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia prowadzą osoby posiadające długoletnią praktykę zawodową oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Zapewniamy następujące szkolenia:

 • Szkolenia teoretyczne - w formie wykładów, które realizowane są przy pomocy nowoczesnych technik przekazu (filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, itp.),

 • Szkolenia praktyczne – w formie pokazu obsługi sprzętu gaśniczego.

 • Próbne alarmy oraz sprawdzenie warunków ewakuacji.

 • Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji ludzi oraz alarmowania służb ratowniczych – zgodnie z Art. 2091. § 1. pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

  • wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Właścicielom, zarządcom obiektów, budynków proponujemy zawarcie umowy z naszą Firmą, która przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

 

Do zadań inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.